Life Science Course Activities: Theory and Practice from Preservice Teachers’ Perspective

Authors

  • Gülşah Kuru
  • Ayça KARTAL Assoc. Prof. Dr.

Keywords:

Life science course, Preservice primary school teachers, Primary school teaching, Theory, Practice

Abstract

The aim of this study was to compare preservice primary school teachers’ theoretical life science lesson plans during undergraduate education and their observation of life science lessons performed by primary school teachers in real learning environments.  This was a case study, which is a qualitative research design. The study sample consisted of 20 third-year students of the department of basic education of classroom education of a university in Turkey the academic year 2018-2019. Observation was conducted in first-, second- and third-grade primary school life science lessons of primary school teachers who agreed to participate in the study. According to results, primary school teachers failed to adhere to learning outcomes, were unaware of the basic skills in the syllabus, misused methods and techniques, and did not pay much attention to the evaluation phase. Therefore, primary school teachers should keep up with the literature of interest (culture, art, science etc.) and participate in social and cultural activities (seeing plays, going to the movies, etc.) to develop themselves in order to be able to link the life science course with other fields and day-to-day life. 

References

Ak-Tefek, F. (2016). Hayat bilgisi dersindeki değerlere yönelik öğrenci görüşleri ve edinim durumları [Student views and acquisition conditions for values in life study lessons]. Unpublished master thesis, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 435925).

Akaydın, B. B. (2016). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde animasyonla desteklenmiş 5E modeli'nin öğrencilerin akademik başarı ve tutumuna etkisi [The effect of animation-supported 5E learning model on 4th grade social studies achievement]. Unpublished master thesis, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 433596).

Akbay, F. (2017). Hayat bilgisi ders kitaplarında yer alan eleştirel düşünme becerisi kazanımlarına ait etkinliklerin incelenmesi [Examining the activities of critical thinking skills acquisition in life science textbooks]. Unpublished master thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 485923).

Akyıldız, S., Altun, T., & Kasım, Ş. (2018). Classroom teacher candidates’ comprehension levels of key concepts of the life science curriculum. Journal of Education and Training Studies, 6 (9), 121-131. http://redfame.com/journal/index.php/jets/article/view/3354

Akyol, P. (2018). İlkokul üçüncü sınıf hayat bilgisi dersi kılavuz kitabındaki okul heyecanım temasında yer alan etkinliklerin ara disiplin kazanımları açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi [Evaluation of activities in school excitement theme at elementary school third-grade life science course regarding teachers' views towards cross-curriculum objectives]. Unpublished master thesis, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 505008).

Alak, G. (2011). Hayat bilgisi öğretim programı öğelerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi [Program of social studies as a school subject based on the views of teachers]. Unpublished master thesis, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 299760).

Arık, S. (2016). Hayat bilgisi dersinde liderlik becerisinin kazandırılmasının sınıf öğretmeni görüşlerine göre incelenmesi [The investigation of the attainment of leadership skill in life sciences class in terms of classroom teachers' points of view]. Unpublished doctorate dissertation, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 438238).

Aşiroğlu, S., & Koç Akran, S. (2018). Öğretmen adaylarının ders planlarının ve öğretim uygulamalarının incelenmesi [Examining of preservice teachers' performance preparing lesson plan]. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1-13. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/606255

Aydın, E. (2015). Hayat bilgisi öğretim programlarında yer almış girişimci birey özelliklerinin incelenmesi ve bu özelliklerin kazandırılabilirliğinin değerlendirilmesi [Investigating the characteristics of entrepreneurial personality that were included in social studies curriculum and evaluating upskilling of these characteristics]. Unpublished master thesis, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 413667).

Aydın, S. (2016). İlkokul 3. sınıf öğrencilerin hayat bilgisi programında yer alan kişisel nitelikleri kazanma düzeylerinin incelenmesi [Researching the levels of 3rd graders' acquaring the personal qualifications in life studies lesson curriculum]. Unpublished master thesis, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 443525).

Av-Hartuç, D. (2015). İlkokul 2. sınıf hayat bilgisi dersinin drama yöntemi ile öğretimine ilişkin bir uygulama önerisi [An application proposal for the use of drama method in teaching 2nd grade life science courses]. Unpublished master thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 381131).

Bal, Ö. (2019). Hayat bilgisi dersi değer eğitiminde örnek olay yöntemi: Bir eylem araştırması [Case study method in value education in life science lesson: An action research]. Unpublished master thesis, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 563429).

Barlas, B. (2015). Hayat bilgisi dersi kazanımlarının ortak ve derse özgü becerileri kazandırmadaki etkililiğinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak belirlenmesi [Determining the effectiveness of life science studies course objectives in the attainment of cross-curricular and courses-specific skills based on teachers opinions]. Unpublished master thesis, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 381198).

Bastık, U. (2019). Hayat bilgisi dersinde yaşam becerilerinin kazandırılmasına yönelik öğretmen görüşleri [Teachers' opinions to ensure life skills in life information]. Unpublished master thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 537440).

Bybee, R. (1997). Achieving scientific literacy: From purposes to practices. Portsmouth, NH: Heinemann Publications

Bayırlı, H. (2018). Hayat bilgisi dersi bağlamında değerler eğitimi: Aile birliğine önem verme [Values education in the context of life science lesson: Giving importance to family unity]. Unpublished master thesis, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 516444).

Brown, J. A. (1986). British pestalozzianism in the nineteenth century: pestalozzi and his influence on British education. Retrieved July 12, 2021, from https://research.bangor.ac.uk/portal/en/theses/british-pestalozzianism-in-the-nineteenth-century--pestalozzi-and-his-influence-on-british-education(c23b096e-d830-450c-844c-db3f8b95fd5e).html

Bülbül-Hüner, S. (2018). Sokratik sorgulama temelli etkinliklerin hayat bilgisi dersinde başarı ve kalıcılığa etkisinin incelenmesi: Bir eylem araştırması [Analyzing the effects of the socratic inquiry method on academic success and retention in life science course: An action research study]. Unpublished doctorate dissertation, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 530667).

Bütün, E. (2015). Medya destekli öğretimin hayat bilgisi dersinde akademik başarıya ve öğrenmede kalıcılığa etkisi [The effects of media supported education on academic success and permanence learning in social studies course]. Unpublished doctorate dissertation, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 419307).

Ceylan, T. (2016). Hayat bilgisi dersinde senaryo tabanlı öğrenme yöntemi ile kavram öğretiminin öğrencilerin başarı, tutum ve öğrenme kalıcılığına etkisi [The effect of conceptual teaching through scenario-based learning in the course of social studies to the achievement, attitude and retention on the students]. Unpublished master thesis, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 446368).

Çatalbaş, A. & Semerci, Ç. (2016). Hayat bilgisi dersi için hazırlanan öz düzenlemeli öğrenme modeli destekli etkinliklerin öğrencilerin öğrenme ve çalışma sorumluluğuna etkisi [The effect of self-regulated learning model-based activities prepared for social studies lesson on students responsibilities of learning and study]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2), 399-412. http://efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/view/1950

Çetin, B. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi öğretimi dersine yönelik tutumları [Attitudes of preservice elementary school teachers toward the life science teaching course]. Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1), 640-651. http://kefad.ahievran.edu.tr/Kefad/ArchiveIssues/Detail/c751496e-bf48-e811-80f7-005056b0673e

Çetinkaya, K. (2019). İlkokul öğretmenlerinin hayat bilgisi dersinde ev ödevi uygulamalarına ilişkin görüşleri: Pendik ilçesi örneği [Opinions of primary school teachers on homework assignments in life sciences course: The case of Pendik district]. Unpublished master thesis, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 556014).

Demir, F. (2018). Değer öğretimi yaklaşımlarına göre hayat bilgisi dersinde değerler eğitimi [Values education in life-science course according to values teaching approaches]. Unpublished doctorate dissertation, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 527974).

Demir, M. K. (2016). Hayat bilgisi öğretim programının değiştirilmesi gerekçelerine dair öğretmen adayı görüşleri [Trainee teachers’ views on the causes of the modifications in the life study curriculum]. The Journal of Academic Social Science Studies, 47, 157-171. http://www.jasstudies.com/index.jsp?mod=makale_tr_ozet&makale_id=27961

Demirel-Balık, Z. (2016). Hayat bilgisi öğretim programındaki değerler bağlamında hayat bilgisi ders kitapları ile yüz temel eser listesindeki ulusal masalların karşılaştırılması [An examination of the stories in 'a hundred main books' with regards to transmission of the values that are identified in the social studies curriculum]. Unpublished master thesis, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 435301).

Doğanay, T. (2019). Hayat bilgisi derslerinde görsel öyküler aracılığıyla empatiyi geliştirmek: Bir eylem araştırması [Developing empathy through visual stories in life studies course: An action research]. Unpublished master thesis, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 561860).

Durmuş, T. (2017). Hayat bilgisi dersinde kullanılan farklılaştırılmış öğretim modelinin, öğrencilerin başarı düzeyleri ve tutumlarına etkisi [The effects of differentiated instruction model used in social science courses on students' success levels and attitudes]. Unpublished doctoral dissertation, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 456623).

Erbil, D. G. (2014). İlkokul 3.sınıf hayat bilgisi dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin akademik başarılarına, demokratik tutumlarına ve yansıtıcı düşünme becerilerine etkisi [The effects of cooperative learning method on 3rd graders' academic achievements, democratic manners and reflective thinking skills in life studies course]. Unpublished master thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 381144).

Eryılmaz, M. A. (2016). Sınıf öğretmenlerinin üçüncü sınıf hayat bilgisi derslerinde değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşleri [Classroom teachers' views on values education practices in life sciences courses]. Unpublished master thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 429460).

Fidan, M. E. (2019). Özel eğitim uygulama merkezi (Okulu) hayat bilgisi I ders kitabının görsel iletişim tasarımı açısından incelenmesi [The review of the life studies I textbook used in training school of special education in terms of visual communication design]. Unpublished master thesis, Yıldız Tenik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 555556).

Fredrick, A. T. (2008). Facilitating better teamwork: Analyzing the challenges and strategies of classroom-based collaboration. Business Communication Quarterly, 71 (4), 439-455. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.886.365&rep=rep1&type=pdf

Gedik, N. B. (2017). 3. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi [Evaluation of elementary school third grade science course curriculum based on teachers' view]. Unpublished master thesis, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adıyaman. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 486346).

Gözel, Ü. (2018). Hayat bilgisi dersi öğretim programının değerler eğitimi açısından öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi [An evaluation of teacher opinion of values education with the social science course curriculum]. Unpublished master thesis, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 517653).

Gündoğan, A. (2017). Hayat bilgisi dersinde otantik görev temelli öğrenme ortamlarının öğrencilerin derse yönelik tutumlarına ve öğrenme süreçlerine yansıması [The reflection of the attitudes and learning processess to learning environments with authentic tasks in life science class]. Unpublished doctorate dissertation, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 458657).

Gündoğan, A. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değer eğitiminin gerekliliği ve hayat bilgisi dersi bağlamında işlevselliği [The necessity of value education according to the opinions of pre-service primary teachers and functionality of life science course]. Egitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8 (2), 599-628. doi: 10.14689/issn.2148- 624.1.8c.2s.8m

Güven, S. & Kılıç, Z. (2017). Hayat bilgisi dersinde kullanılan öğretim yöntemlerinin etkililiği konusunda yapılan lisansüstü tezlerin içerik analizi [Content analysis of graduate theses on the effectiveness of teaching methods followed in the life science course]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 15 (2), 200-223. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/385934

Hazır, O. (2018). İlkokul üçüncü sınıfa fen bilimleri dersinin konulması üzerine bir çalışma [A study about implementing science lesson on third grade of primary school]. Unpublished master thesis, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 516220).

Hızlı-Alkan, S. (2016). Uygulanan hayat bilgisi öğretim programının yerelleşmesine yönelik ihtiyaç analizi [Needs analysis on localization of enacted life sciences curriculum]. Unpublished master thesis, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 442979).

Kahriman, M. (2014). İlkokul 3.sınıf hayat bilgisi dersi benim eşsiz yuvam temasındaki konuların drama yöntemine dayalı öğretiminin öğrencilerin iletişim, empati becerileri ve değer algıları üzerine etkisi [The effect of drama method on empathy, communication skills and value sensations of the 3rd grade students]. Unpublished master thesis, Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Hatay. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 375624).

Kalafatçı, Ö. (2017). Hayat bilgisi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (Ordu ili örneği) [Evaluation of life sciences course curriculum based on teachers views (Ordu sample)]. Unpublished master thesis, Ordu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ordu. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 460608).

Kale, M. (2015). Hayat bilgisi ders kitaplarında yer alan değerlerin içerik analizi (1948-2012) [Content analysis of values in life sciences course books (1948-2012)]. Unpublished master thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 397458).

Kalender, B. (2018). Hayat bilgisi dersi öğretim programlarının çocuk hakları sözleşmesinin eğitim hedefleri maddesi açısından incelenmesi: Tarihsel bir analiz [Investigation of the life sciences curricula in terms of convention on the rights of the children's the aims of education: A historical analysis]. Unpublished master thesis, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 534610).

Kara, N. (2021). Hayat bilgisi dersinin disiplinler arası öğretimi açısından incelenmesi [Analysis of the lesson life studies in the sense of interdisciplinary schooling]. Unpublished master thesis, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 667085).

Karatay, M. (2017). Türkiye’de 2005-2017 yılları arasında izlenen eğitim politikalarının ilkokul hayat bilgisi dersi öğretim programlarına yansımalarının değerlendirilmesi [Evaluation the reflection of the education policies applied between 2005-2017 on the curriculum of primary school social studies in Turkey]. Unpublished master thesis, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 483770).

Kaya, E. (2018). Hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve fen bilgisi derslerinin temeli: Toplu öğretim sistemi [The basis of life science, social studies and science classes: Integrated education]. İstanbul: Pegem Akademi Yayıncılık.

Kılıç, A. (2018). Hayat bilgisi dersi, dün, bugün, yarın; temasında sözlü ve yerel tarih etkinliklerinin değerlendirilmesi [Evaluation of oral and local history activities regarding 'yesterday, today, tomorrow' theme in life studies course]. Unpublished master thesis, İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Turkey. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 502495).

Kılıç, Z. (2015). Hayat bilgisi dersinde öğrencilerin yaşam becerilerinin geliştirilmesinde etkin öğrenme uygulamaları [Active learning practices on the development of students' life skills in life science course]. Unpublished doctoral dissertation, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 415877).

Kılıç, Z. & Gültekin, M. (2015). Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin yaşam becerilerinin geliştirilmesinde etkin öğrenme uygulamaları [Active learning practices on the development of students’ life skills in life science course]. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (2), 261-281. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/321311

Kılınç, E. & Uygun, M. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi öğretimine yönelik öz yeterlik algılari ile bilişötesi farkındalıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examining the correlation between pre-service primary school teachers’ perception of self-efficacy toward life study teaching and their metacognitive awareness]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12 (29), 1-15. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/183407

Kurşun, A. (2013). 2005 Hayat bilgisi dersi programının araştırma becerilerine ulaşabilirliğinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Nitel Bir Araştırma) [Assessment on accesibility of social studies syllabus to study skills respect of teachers opinion: A qualitative research]. Unpublished master thesis, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 345443).

Kuru, G. (2018). Hayat bilgisi öğretimi kazanımlarının süreç içinde yurttaşlar üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik görüşlerin incelenmesi [Examining opinions about the effects of outcomes of social studies teaching on citizens]. Unpublished master thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 534453).

Kutanoğlu, D. (2014). Hayat bilgisi dersindeki kazanımların öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerine katkısına yönelik öğretmen görüşlerinin ve uygulamalarının incelenmesi [The analysis of teacher remarks and implementations related to the contribution of attainments in social studies lesson to students' creative thinking ability]. Unpublished master thesis, Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 381063).

Küçükkaragöz, H. & Av-Hartuç D. (2015). İlkokul 2. sınıf hayat bilgisi dersinin drama yöntemi ile öğretimine ilişkin bir uygulama önerisi [An application proposal for the use of drama method in teaching 2nd grade life science courses]. Yaratıcı Drama Dergisi, 10 (1), 15-30. http://www.yader.org/index.php/yader/article/view/yader.2015.002

Maxwell, J. A. (2018). Nitel araştırma tasarımı: Etkileşimli bir yaklaşım [Qualitative research design - an interactive approach (Trans. Ed. M. Çevikbaş)]. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Merriam, S. B. (2015). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber [Qualitative research: A guide to design and implementation (Trans. Ed. S. Turan)]. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Özçetin, A. (2000). 1998 İlköğretim Hayat bilgisi 3. sınıf programının öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi [The Evaluation of the curriculum of 1998 primary education life science according to the teachers views]. Unpublished master thesis, Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 97308).

Özkan, Z. S. (2017). Hayat bilgisi ders kitaplarındaki metin ve görsellerin değerler açısından incelenmesi [Investigation of the values in life science textbooks in terms of texts and visuals]. Unpublished master thesis, Ordu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ordu. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 477156).

Öztürk, T. (2015). Öğrencilerin Hayat bilgisi dersi öğretim programındaki temel becerileri kazanmalarına yönelik öğretmen görüşleri [Teacher opinions on gaining of basic skills in the life studies curriculum by students]. Eğitim ve Bilim, 40 (181), 271-292. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/4363/2302

Öztürk, T. & Kalafatçı, Ö. (2016). İlkokul hayat bilgisi dersi öğretim programının uygulanabilirliğinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi [Evaluation of the appliability of primary school life studies curriculum in terms of teachers opinions]. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 58-74. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/397288

Öztürk, T. & Özkan, Z. S. (2018). Hayat bilgisi ders kitaplarındaki metin ve görsellerin değerler açısından incelenmesi [Investigation of texts and images in life science textbooks in terms of values]. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 6 (1), 172-204. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s8m

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri [Qualitative research & evaluation methods (Trans. Ed. S. B. Demir)]. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Sağlam, H. İ. (2015). Toplum, birey ve doğaya bütüncül bakış: Hayat bilgisi [A holistic view of society, individual and nature: Life science], In M. Gültekin (Ed.), Hayat bilgisi öğretimi [Teaching life science] (pp. 1-14). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Sargın, T. (2016). Hayat Bilgisi dersi öğrenme ortamlarına çoklu zeka kuramının müziksel zeka alanını eklemlemek: Bir eylem araştırması [Integrating musical intelligence to the multiple intelligence theory with life studies (Hayat Bilgisi) course learning environments: An action research]. Unpublished master thesis, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 435377).

Sever, B. (2015). İlkokul üçüncü sınıf hayat bilgisi programındaki değerlerin öğretmen ve veli görüşlerine göre incelenmesi [Investigation of acquisition process of the values covered in the primary school third grade social sciences curriculum according to teachers' and parents' views]. Unpublished master thesis, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 398232).

Soëtard, M. (1994). Johann Heinrich Pestalozzi. Prospects: the quarterly review of comparative education (Paris, UNESCO: International Bureau of Education). Retrived July, 12, 2021, from http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/pestaloe.PDF

Subramaniam, K. (2019). An exploratory study of student teachers’conceptions of teaching life science outdoors. Journal of Biological Education, 53 (4), 399-411, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00219266.2018.1472133

Sucu, E. (2014). İlköğretim 3. sınıf dersinde tarih konularının öğretiminde fotoğraf kullanımının öğrenci başarısına ve derse olan tutumuna etkisi [A study about the uses of photography in teaching of history subjects at the 3 grade elementary school students'social studies lesson and its effects on the student performance, and attitude of the course]. Unpublished master thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 356704).

Şahan, M. (2017). Hayat bilgisi dersi öğretiminde materyal kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri [Teachers' opinions on material use in life science teaching]. Unpublished master thesis, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ağrı. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 472428).

Şahin, D. & Güven, S. (2016). Sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerindeki yöntem ve teknik kullanımına ilişkin görüşleri [The opinions of primary school teachers on teaching methods and techniques in science and technology, science of life courses and social studies]. Online Fen Eğitimi Dergisi, 1 (1), 42-59. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/235940

Şenay, Y. (2015). Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi programına ilişkin görüşlerinin incelenmesi: Bursa ili örneği [Investigation of primary school teachers' opinions about life and social science curriculum: The case of Bursa]. Unpublished master thesis, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 407252).

Şimşek, A. (2019). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler dersi ile ilgili yapilan lisansüstü tezlerin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi [An analysis of post-graduate theses related to life sciences and social studies course in terms of some variables]. Unpublished master thesis, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 545710).

Tay, B. (2017). Hayat bilgisi: Hayatın bilgisi [Life science: The knowledge of life], In B. Tay (Ed.) Etkinlik örnekleri ile hayat bilgisi öğretimi [Teaching life science with examples of exercises] (pp. 1-43). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Tezcan, Ö. (2016). İlkokul 3.sınıf hayat bilgisi dersinde sosyal beceri eğitim programının etkisinin sınanması: Bir eylem araştırması [Investigation of the influence of social skills education program as part of the primary school third grade life studies: An action research]. Unpublished doctoral dissertation, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 437057).

Tiryaki, B. (2018). İlkokul 3. sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersine yönelik tutumlariyla demokratik tutumlari arasindaki ilişki [Relationship between on attitude towards life studies lesson of 3. rd grade elemantary students and democratic attitude]. Unpublished master thesis, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 510720).

Topcubaşı, T. (2015). Farklılıklara saygı eğitim programının öğrencilerin farklılıklara saygı düzeyine etkisi [The impact of respect of diversities educational programs on student diversity respect level]. Unpublished master thesis, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 393309).

Toprak, N. (2019). İlkokul hayat bilgisi dersi öğretim programının din eğitimi bakımından değerlendirmesi [Evaluation of elementary lifescience curriculum program in terms of religious education]. Unpublished master thesis, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 564859).

Tosun, H. B. (2015). Hayat bilgisi dersinde gerçekleştirilen müze uygulamaları [Museum practises in the course of social studies]. Unpublished master thesis, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 407795).

Turan, M. (2012). İlköğretim üçüncü sınıf hayat bilgisi dersinde öğrencilere eleştirel düşünme becerisini kazandırmak için önerilen etkinliklerin öğretmenler tarafından kullanılma sıklıkları: Siirt ili örneği [The teachers' usage level of the suggested activities for teaching students the crictical thinking skills in primary education third class life science course: The example of Siirt]. Unpublished master thesis, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 314241).

Türköz, A. (2018). Sınıf öğretmenlerinin hayat bilgisi dersinde yararlandıkları öğretim materyalleri, strateji, yöntem ve tekniklerine ilişkin kullanma durumları ve görüşleri [The status of classroom teachers' use of teaching materials, strategies, methods and techniques they utilize in life sciences course and their opinions about them]. Unpublished master thesis, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstisütüsü, Tokat. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 534658).

Uzunkol, E. (2014). Hayat bilgisi öğretiminde uygulanan değerler eğitimi programının öğrencilerin özsaygı düzeyleri, sosyal problem çözme becerileri ve empati düzeylerine etkisi [Effect of values education program applied in life studies lesson on self-esteem, social problem-solving skills and empathy levels of students]. Unpublished doctoral dissertation, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 354658).

Ütkür, N. (2016). Örnek olay yönteminin Hayat bilgisi dersinde uygulanmasına yönelik bir eylem araştırması [An action research towards using case study method in life studies courses]. Unpublished doctoral dissertation, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 473094).

Ütkür, N. (2018). Sınıf öğretmeni adayları hayat bilgisi derslerinin öğretimine yönelik neler düşünüyor [What pre-service primary teachers think about instruction of life studies course?]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 189- 203. https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/36595/340146

Yavuz, A. (2017). İlkokul hayat bilgisi dersinde bilişim teknolojileri destekli yansıtıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin ders başarısına ve tutumuna etkisi [Reflective thinking supported by information technologies' effect on students' class success and manners in the primary school social studies lesson]. Unpublished master thesis, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rize. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 470532)

Yıldırım, G. (2015). İlkokul hayat bilgisi dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi [Investigating primary school teachers' opinions of activities in the primary school life science class student workbooks]. Unpublished master thesis, Ataturk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 394785).

Yılmaz, K. (2019). Hayat bilgisi dersi öğrenme ortamlarına sosyal empati yaklaşımını eklemlemek: Bir eylem araştırması [Adding empathy approaching to environment of learning life science lesson: An action research summary]. Unpublished master thesis, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Istanbul. Available from Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi (Thesis No. 561893)

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). USA: California.

Downloads

Published

2021-12-18

How to Cite

Kuru, G., & KARTAL, A. (2021). Life Science Course Activities: Theory and Practice from Preservice Teachers’ Perspective. Journal of STEM Teacher Institutes, 1(1), 26–49. Retrieved from http://jstei.com/index.php/jsti/article/view/2